ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΧρήσιμαΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ           
Stingher 7ìåôñï ìïíôÝëï Áõã.2000 ðñþôï ÷Ýñé óå õðåñÜñéóôç êáôÜóôáóç, öõëÜóåôáé óå ãêáñÜæ, ïëá ôá óÝñâéò óôçí åðßóçìç áíôéðñïóùðåßá. Ìç÷áíÞ Mercury Optimax 225 Hp Digital, õäñáõëéêï ôéìïíé Sea Star Heavy Duty, ôñÝçëåñ äéáîïíéêü Áéìéëéïò, ôÝíôåò êÜìðéíãê ðëÞñåéò ìå ðáñÜèõñá êáé óßôåò, ôÝíôá ðÜñêéíãê, gps Garmin, ñáäéïcd, íôåðüæéôï êáõóßìïõ 300 ëßôñá êáé blower, íåñïõ 100 ëßôñá. Å÷åé èåñìïóßöùíï êáé ÷çìéêÞ ôïõáëÝôá. Åéíáé ðñáãìáôéêÞ åõêáéñßá.


ÔçëÝöùíï  6977392393

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού